Ważne ogłoszenie

Aktualności

W dniach 20-26 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym PINGWIN.

Nagrodę książkową i wyróżnienie otrzymała uczennica klasy II gimnazjum - Roksana Gleizner, która zajęła 3 miejsce w konkursie chemicznym.

W szkole podstawowej  wyróżnienie w konkursie matematycznym otrzymał uczeń klasy VI - Ernest Majewski, który zajął 9 miejsce

 

Pozostali uczniowie zajęli miejsca:

CHEMIA: kl. I gim Maciej Samelski - 33

       kl. III gim Jakub Pietluch - 11

FIZYKA: kl. III gim Łukasz Jankiewicz - 27

MATEMATYKA: kl. I gim Maciej Samelski - 24

     kl. II gim Roksana Gleizner - 24

     kl. III gim Edyta Krasnowska - 30

     kl. IV SP Joanna Połaczańska - 17

     kl. V SP Ewa Materak - 29

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy i liczymy, że w przyszłym roku również nas nie zawiedziecie.

J. Proniewicz-Hasiak

E. Małkiewicz

Z. Sochacka

Dnia 11 stycznia 2014 w Kinie w Ebersbach odbył się 10. Niemiecko-Polsko-Czeski Koncert Noworoczny, zorganizowany przez Związek Szkół „Schkola”. Polską stronę reprezentowały dwie placówki szkolne: Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni.

W programie koncertu obejrzeć mogliśmy artystyczne występy sceniczne oraz wokalne, a także interpretacje wierszy przygotowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z Polski, Czech i Niemiec. Polskę dumnie reprezentowali zdolni, młodzi wokaliści: Oliwia Mączka z Gimnazjum w Działoszynie oraz Viktoria Ziaja i Marcin Gorczyca z bogatyńskiego LO.

Jednym z punktów programu było uroczyste podpisanie aktu przystąpienia do Związku Szkół „Schkola” przez panią Irenę Michalik – dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie. Działoszyńska szkoła współpracę z Gimnazjum w Ebersbach nawiązała pod koniec ubiegłego roku szkolnego. W październiku uczniowie z obu szkół uczestniczyli w dwudniowym tandemowym kursie języka polskiego i niemieckiego po obu stronach granicy, natomiast w grudniu odbył się projekt „Kreatywna matematyka”. Z kolei uczniowie z bogatyńskiego Ogólniaka na początku stycznia wzięli udział w projekcie „Kreatywna Chemia”.

Należy podkreślić, że powstały w 2007 roku Związek Szkół „Schkola”  zrzesza 4 niemieckie 3 czeskie oraz 3 polskie szkoły. Są to Gimnazjum w Działoszynie, LO w Bogatyni i Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni. W myśl aktu założycielskiego szkoły partnerskie współdziałają w sferze kulturalnej, dydaktycznej, wymiany nauczycieli oraz środowiska naturalnego.

 

Mirosław Drewniacki

nauczyciel języka niemieckiego,

koordynator współpracy międzynarodowej

IZP.2.1.2013.                                                                                                  Bogatynia, dnia 03.01.2014

 

KDM Sp. z o.o

Porajów

ul. Mostowa 1

59-921 Sieniawka

 

                                       

                                 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Zespół Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej i Gimnazjum im. św. J. Śląskiej w Działoszynie   informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup oleju opałowego   – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

KDM Sp. z o.o

ul. Mostowa 1, Porajów

59-921 Sieniawka

Uzasadnienie wyboru :

Oferta  kompletna i ważna uzyskała największą ilość punktów wg. kryterium oceny – cena ofertowa brutto – 100%.

Wykonawcy wykluczeni:Z postępowania wykluczono 0  Wykonawców.

Oferty odrzucone: Odrzucono 0 ofert.

Nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację.

 

Nr oferty

Nazwa(firma),lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena-100%
Razem
1

KDM Sp z o.o.

Porajów

ul. Mostowa 1

59-921 Sieniawka

10,00 10,00

                                                                                                                                         Zamawiający

                                                                                           mgr Irena Michalik

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Bogatynia: Dostawę oleju opałowego, grzewczego Ekoterm Plus do Zespołu Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej i Gimnazjum im. św. J. Śląskiej w Działoszynie.
Numer ogłoszenia: 529856 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie , Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia, woj. dolnośląskie, tel. 75 7718226 wew.119, faks 75 7718226.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspigdzialoszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę oleju opałowego, grzewczego Ekoterm Plus do Zespołu Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej i Gimnazjum im. św. J. Śląskiej w Działoszynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup, dostawę , rozładunek oleju opałowego Ekoterm Plus do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie w ilości ok. 20 000 litrów oleju opałowego w roku 2014 2) Olej opałowy według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać wymagania: wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg gęstość w temperaturze 15ºC max. - 860kg/m² temperatura zapłonu, min. - 56ºC zawartość siarki, max - 0,10% (m/m) zawartość wody, max. - 200mg/kg zawartość zanieczyszczeń stałych, max - 24mg/kg lepkość kinematyczna w 20ºC, max - 6,00 mm²/s Zamawiający dopuszcza oleje równoważne posiadające parametry nie gorszę od wymagań określonych w pkt 2..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

Więcej…

Dnia 28 listopada 2013r. w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe "Ja na rynku pracy".

Przeznaczone one były dla uczniów kl. III gimnazjum a prowadziła je pani Agnieszka Mączyńska - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

alt

Podczas 1,5 godziny uczniowie dowiedzieli się o aktualnej sytuacji na rynku pracy, jak również rozwiązali test dotyczący ich predyspozycji zawodowych.

alt